Mamas & Papas
+36 70 414 7075

Általános Játék- és Adatkezelési Szabályzat

  1. Játékok szervezője
  2. Részvételi feltételek
  3. Nyeremények és sorsolások
  4. Kizárás
  5. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása
  6. Adózás, bejelentési kötelezettségek
  7. A nyeremények kézbesítése
  8. Felelősség kizárás
  9. Adatkezelés
  10. Vegyes rendelkezések
1 Játékok szervezője

A nyereményjátékok (a továbbiakban "Játék, Kampány") szervezője a New Baby Kft. (székhely: 1038 Budapest, Kázmér utca 4/b., telephely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 18-22., adószám: 23344923-2-41) a továbbiakban "Szervező/adatkezelő".

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:
E-mail: elmeny@mamasandpapas.hu
Telefon: 06703916775

A nyereményeket a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a http://mamasandpapas.hu/help/jatek_es_adatkezelesi_szabalyzat.html címen érhető el, és a New Baby Kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

A játékok mindig csak előre ismertetett, meghatározott időszakokban kerülnek lebonyolításra.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékokat. A Játékokkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

vissza az oldal tetejére
2 Részvételi feltételek

A Játékokban minden belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékokban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

A játék konkrét leírása: a hírlevélre feliratkozók számára egy kérdőívet küldünk ki, a kérdőívet kitöltve visszaküldők között kisorsolunk 1, azaz egy darab 50 000 Ft értékű vásárlási utalványt, amelyet a nyertes babaszoba kiegészítők vásárlására használhat fel. A játékban való részvétel és a kérdőív kitöltése önkéntes.

A játék időtartama: a kérdőív kiküldésétől számítva egy hét áll rendelkezésre a kérdőívek kitöltésére és visszaküldésére.

A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

Fontos figyelmeztetés:
Szervező a nyertest telefonon és e-mailen értesíti nyereményével kapcsolatosan, a sorsolást követően, 24 órán belül.
Az 5 napig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

vissza az oldal tetejére
3 Nyeremények és sorsolások

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A nyeremények másra át nem ruházhatók.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékok során a http://mamasandpapas.hu weboldalon megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

A nyertesek és pótnyertesek sorsolása számítógépes program segítségével történik.

A sorsolásról Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 8 évig megőriz.

Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe az 5. pont szerint pótnyertes lép.

vissza az oldal tetejére
4 Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékokban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói a játékokban nem vehetnek részt.

Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

vissza az oldal tetejére
5 Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsolásokon valamennyi, a Játékok részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.

Szervező valamennyi nyereményre 3-3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

vissza az oldal tetejére
6 Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

vissza az oldal tetejére
7 A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a Játékok Szervezője kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek.

Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében, az e-mailben történt értesítést követő 5 munkanapon belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

vissza az oldal tetejére
8 Felelősség kizárás

A regisztráció illetve a későbbi adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, email cím elírás, valótlan lakcím, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játékok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékok időtartama alatt a Játékok, illetve a Játékokat tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

vissza az oldal tetejére
9 Adatkezelés
Funkcionális adatkezelés

A játékban résztvevő felhasználók adatait a New Baby Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a New Baby Kft. a nyertesek névsorában közzétegye.

A New Baby Kft. kijelenti, hogy a Játékok megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-113201/2017.

A New Baby Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

A New Baby Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
http://mamasandpapas.hu/help/adatvedelmi_nyilatkozat.html

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték-és keresztnév, email cím, telefonszám, cím, a részvétel időpontja, a részvételkori IP cm.

Az érintettek köre: A játékokban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjátékok funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:
- postai úton a 1025 Budapest, Szépvölgyi út 18-22. címen,
- e-mail útján az elmeny@mamasandpapas.hu e-mail címen,
- telefonon a +36703916775 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adattovábbítás a nyeremények postázása érdekében

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények szállítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.

Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 1 802 0265
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

vissza az oldal tetejére
10 Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékokat kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játékok feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2018. február 07.

vissza az oldal tetejére